Tuesday, 17 July 2018

جلسه معارفه و نشست اساتید و دانشجویان گروه زبان شناسی

جلسه معارفه و نشست اساتید و دانشجویان گروه زبان شناسی

بدینوسیله از کلیه دانشجویان گروه زبان شناسی به ویژه دانشجویان ورودی 1395 دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند.

زمان : دوشنبه 19 مهرماه 1395 ساعت 12

مکان: آزمایشگاه آواشناسی