Tuesday, 17 July 2018

نشست علمی ـ تخصصی گروه زبانشناسي

نشست علمی ـ تخصصی گروه زبانشناسي

نشست روز دوشنبه مورخ 1395/09/15 در محل اتاق پژوهشهای قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشکده ادبیات برگزار گردید.

photo 2016-12-05 01-21-35

 

در این جلسه آقای محسن رودمعجنی با ارئه سخنرانی خود پس از معرفی نظریه بکمن و پالمرو بیان مبانی نظری و کاربردی آن به معرفی کارگروه سنجش و ارزیابی مرکز آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان پرداختند و اهداف و ضرورت طراحی آزمونهای متفاوت برای سطوح مختلف زبانی در این مرکز را بیان نمودند.

photo 2016-12-05 01-23-56

photo 2016-12-05 01-22-11