Tuesday, 17 July 2018

دوره های آموزش عالی آزاد

دوره های آموزش عالی آزاد

با توجه به اینکه دفتر آموزش های عالی آزاد کالج دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده ادبیات در نظر دارد کارگاه و دوره های آموزشی را برای مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی دانشکده ادبیات در سال 1396 برگزار کند، از دانشجویان علاقمند رشته های زبان شناسی و آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان درخواست می شود در صورت داشتن نقطه نظر و پیشنهاد برای انتخاب موضوع و برگزاری مناسب این دوره ها با سرکارخانم دکتر کامیابی گل به نشانی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  تماس حاصل نمایند.     

                                                                                             گروه زبان شناسی