Tuesday, 17 July 2018

گزارش سلسله مباحث تخصصی گروه زبان شناسی

در ادامه سلسله مباحث تخصصی گروه زبان شناسی، آقای حامد مولایی کوهبنانی سخنرانی خود را با عنوان: «فرآیند خروج در زبان فارسی بر اساس دستور نقش‌گرا-گفتمانی» ارائه دادند.

photo 2017-04-24 07-14-06