رشته «زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی» در سال 1336 در دانشکده ادبیات تأسـیس شد.

در سال 1340 گرایش زبان‌شناسی کاربردی به مجموعه زبان‌شناسی اضافه شد.

در اوایل دهه 1350 با استـخدام اعضای جدید از جـمله دکتر مهدی مشکوه‌الدینی و بعدها دکتر نادر جهانگیری و دکتر محمد مستاجر حـقیقی گرایش زبان‌شناسی همگانی نیز به مجموعه زبان‌شناسی اضافه شد. بالاخره در سال 1364 با پذیرش اوّلین گروه از دانشجویان زبان‌شـناسی در مقـطع کارشـناسی‌ارشد، گروه زبان‌شناسی به عنوان یک گروه مستقل شناخته شد. رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در مقطع کارشناسی‌ارشد نیز در سال 1376 با پذیرش اوّلین گروه دانشجویان به مجموعه رشته‌های این گروه افزوده شد. یک سال بعد نیز مقطع دکتری در این گروه راه اندازی شد.

از دوره مدیر گروهی دکتر نادر جهانگیری در اوایل دهه ۱۳۸۰ کوشش‌هایی برای برقراری ارتـباط بـین این گروه آموزشی با دانشکده‌های پزشکی و روان‌شناسی و حتی مهندسـی برای مطـالعات بیـن رشته‌ای (پیوند زبان‌شناسی با فیزیولوژی زبان و مغز، گفتاردرمانی، کامپیوتر ...) آغـاز شد کـه پس از ایشان این ارتباطات همچنان ادامه یافته است. ارائه درس‌های بینارشته‌ای مانند عصب‌شناسیِ زبان و تدوین پایان‌نامه‌های مشترک با دانشکده‌ها و گروه‌های آمـوزشی دیگر از جمـله دستاوردهای این کوشش‌ها بوده است.

92دانشجو
5عضو هیات علمی
405دانش آموخته
0دانشجوی بین المللی
5رشته/مقطع تحصیلی
2کارگروه تخصصی