گروه زبان‌شناسی

رشته «زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی» در سال 1336 در دانشکده ادبیات تأسـیس شد.

در سال 1340 گرایش زبان‌شناسی کاربردی به مجموعه زبان‌شناسی اضافه شد.

در اوایل دهه 1350 با استـخدام اعضای جدید از جـمله دکتر مهدی مشکوه‌الدینی و بعدها دکتر نادر جهانگیری و دکتر محمد مستاجر حـقیقی گرایش زبان‌شناسی همگانی نیز به مجموعه زبان‌شناسی اضافه شد. بالاخره در سال 1364 با پذیرش اوّلین گروه از دانشجویان زبان‌شـناسی در مقـطع کارشـناسی‌ارشد، گروه زبان‌شناسی به عنوان یک گروه مستقل شناخته شد. رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در مقطع کارشناسی‌ارشد نیز در سال 1376 با پذیرش اوّلین گروه دانشجویان به مجموعه رشته‌های این گروه افزوده شد. یک سال بعد نیز مقطع دکتری در این گروه راه اندازی شد. از دوره مدیر گروهی دکتر نادر جهانگیری در اوایل دهه ۱۳۸۰ کوشش‌هایی برای برقراری ارتـباط بـین این گروه آموزشی با دانشکده‌های پزشکی و روان‌شناسی و حتی مهندسـی برای مطـالعات بیـن رشته‌ای (پیوند زبان‌شناسی با فیزیولوژی زبان و مغز، گفتاردرمانی، کامپیوتر ...) آغـاز شد کـه پس از ایشان این ارتباطات همچنان ادامه یافته است. ارائه درس‌های بینارشته‌ای مانند عصب‌شناسیِ زبان و تدوین پایان‌نامه‌های مشترک با دانشکده‌ها و گروه‌های آمـوزشی دیگر از جمـله دستاوردهای این کوشش‌ها بوده است. می‌توان گفت گروه آموزشی زبان‌شناسی دانـشگاه فردوسی مشهد در حال حاضر یکی از بینارشته‌ای‌ترین گروه‌های زبان‌شناسی درکشور است و از این نظر برای داوطلبان آزمون‌های دکتری و ارشد زبان‌شناسی جذابیت خاصی دارد. 

گروه زبان‌شناسی همچـنین دارای نشـریه‌ای با عنوان «زبان‌شـناسی و گویـش‌های خراسان» می‌باشد.

 

رشته گرایش های گروه زبان شناسی

رشته / گرایشها

زمان تأسیس

زبان شناسی کاربردی (کارشناسی ارشد)

1340

زبان‌شناسی همگانی (کارشناسی ارشد)

1352

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (کارشناسی ارشد)

1367

زبان‌شناسی همگانی (دکتری)

1377

علوم شناختی - زبان‌شناسی (دکتری)

1400

 

مدیران گروه

مدت فعالیت

اعضای هیأت علمی

· رحیم عفیفی 

(1340 تا 1355)

رحیم عفیفی

مستاجر حقیقی

رضا زمردیان

مهدی مشکوه الدینی

نادر جهانگیری

محمدرضا پهلوان‌نژاد

اعظم استاجی

شهلا شریفی

علی ایزانلو

علی علیزاده

محمود الیاسی

· رضا زمردیان 

(1355 تا 1358)

· مهدی مشکوه الدینی 

(1358 تا 1361)

· رضا زمردیان

(1361 تا 1364)

· محمد مستأجر حقیقی

(1364 تا 1367)

· نادر جهانگیری

(1367 تا 1371)

· رضا زمردیان

(1371 تا 1382)

· نادر جهانگیری

(1382 تا 1386)

· محمدرضا پهلواننژاد

(1386 تا 1388)

· اعظم استاجی

(1388 تا 1390)

· شهلا شریفی

(1391 تا 1393)

· علی ایزانلو

(1393 تا 1395)

· علی علیزاده

(1396 تا 1399)

· شهلا شریفی

(1399 تا کنون)

 

 

کارشناسان گروه

 

احمد ماهوان

-

حسین بهرامی

(1382 تا 1388)

ملیحه آریامنش

(1388 تا 1393)

اعظم جنّتی فر

(1393 تا 1396)

مهدی نیازدل

(1396- ادامه دارد)