عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
زبان شناسی کاربردی: یادگیری و آموزش زبانهای خارجیمحمود الیاسیمعاونت فرهنگی آستان قدس رضوی۱۳۷۲
مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواریمحمود الیاسیانتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار۱۳۷۴
درآمدی بر زبان و زبان شناسیمحمود الیاسیانتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار۱۳۸۶
بررسی تابوهای زبانی در مثنوی معنویشهلا شریفیکتابدار توس۱۳۹۳
بررسی تابوهای زبانی در مثنوی معنویمحمود الیاسیکتابدار طوس۱۳۹۳
کار با زبانشناسی پیکره ایمحمدرضا پهلوان نژادروتلیج۱۳۹۵
فارسی برای عرب زبانانمحمدرضا پهلوان نژادنشر مرندیز۱۳۹۶
درک زبان: از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجیشهلا شریفیسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی۱۳۹۷
انگیختگی در زبانشهلا شریفیجهاد دانشگاهی واحد اصفهان۱۳۹۷