دکتر اعظم استاجی

 

 

 

 


Azam Estaji
 

درجه دانشگاهی: 

دکتری تخصصی زبان­شناسی همگانی

سمت علمی: 

دانشیار

صفحه خانگی: 

 

پست الکترونیک:  

   

شماره تماس مستقیم: 

388052521

شماره داخلی: 

5251