عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
علل ذاتی تغییر زبانمحمود الیاسی۱۹۹۷-۹
بررسي و توصيف ضمير پنهان در زبان فارسي و برخي نتايج نظري آنمهدی مشکوه الدینی۲۰۰۱-۳
گفتار و دستور زبان آغازي با توجه به كودكان فارسي زبانمهدی مشکوه الدینی۲۰۰۱-۳
بررسی ساختواژی پسوند نام آوایی است در گویشهای خراساناعظم استاجی۲۰۰۱-۹
نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دريرضا زمردیان۲۰۰۳-۳
تحول كاربرد حروف اضافه در تاريخ زبان فارسيرضا زمردیان۲۰۰۳-۹
فرآيند ترجمه ماشيني و محدوديت هاي آننادر جهانگیری۲۰۰۳-۱۲
تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسینادر جهانگیری,اعظم استاجی۲۰۰۵-۶
بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاریشهلا شریفی۲۰۰۵-۹
انسجام واژگاني در داستان هاي كوتاه فارسي براي كودكاننادر جهانگیری۲۰۰۵-۱۲
رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبانشهلا شریفی۲۰۰۶-۳
گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسیاعظم استاجی۲۰۰۶-۳
معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آناعظم استاجی۲۰۰۶-۳
رویکرد حوزه ای به ذهن و زبان از منظر عصب شناسی و زبانشناسیشهلا شریفی۲۰۰۶-۵
سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثرعلی ایزانلو۲۰۰۶-۹
رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۶-۱۱
تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسه رستم و اسفندیار شاهنامه فردوسی بر اساس قالب لباو و التسکیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۷-۲
منشائ کسره اضافه در زبان فارسیاعظم استاجی,نادر جهانگیری۲۰۰۷-۲
مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد «کشته شدن هکتور» و حماسه رستم و اسفندیار بر پایه الگوی لباو و والتسکیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۷-۳
بررسی مشخصه های وابسته به جنسیت در نوشتار دانش آموزان پیش دانشگاهیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۷-۵
نحوه پردازی واژه ها در ذهن: مدل دسترسی فعال سازی تعاملی مفهوم بنیادمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۷-۶
بررسی تأثیر زبان شفاهی و کتبی در نحوه درک زبانمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۷-۸
توصیف و تحلیل مقابله ای سازه ی مسند مفعولی در زبانهای فارسی و انگلیسی:شواهد از متون ترجمه شده به زبان فارسیمهدی مشکوه الدینی۲۰۰۷-۹
گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتایننادر جهانگیری۲۰۰۷-۹
الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادینادر جهانگیری۲۰۰۷-۱۲
توصیف مشخصه های دستوری گویش سورانیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۷-۱۲
ارتباطات غیرکلامی و نشانه شناسی حرکات بدنیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۸-۲
پیدایش حروف اضافه از نام اندامهای بدناعظم استاجی۲۰۰۸-۲
بررسی اثر بسامد، برانگیختگی معنایی و برانگیختگی ناشی از تکرار در تسهیل دسترسی واژگانیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۸-۲
رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخل های واژگانیشهلا شریفی۲۰۰۸-۲
آرای هاوکینز در حوزه آرایش واژه ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه ها در زبان فارسیشهلا شریفی۲۰۰۸-۵
استفاده از دستور واژی - نقشی در طراحی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسینادر جهانگیری۲۰۰۸-۶
پربسامدترین روابط مفهومی میان واژگانشهلا شریفی۲۰۰۸-۷
هماهنگی واکه ای در گویش سبزواریاعظم استاجی۲۰۰۸-۱۱
بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان مللمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۸-۱۱
تحلیل متن نامه ای از تاریخ بیهقی با رویکرد معنی شناسی کاربردی «نامة سران تگیناباد به امیر مسعود»محمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۸-۱۲
ساختهای جزیره ای در زبان فارسیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۸-۱۲
ارائه فرایندهای واژگانی به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی تأثیر آن در درک مفاهیم آموزشیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۹-۱
معناشناسی قرآن، مطالعه موردی سوره جمعهمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۹-۱
نظام مطابقه در گویش کاخکیشهلا شریفی,رضا زمردیان۲۰۰۹-۱
تشخیص مولف متون ادبی و قانونی بحثی در زبانشناسی قانونیاعظم استاجی۲۰۰۹-۲
اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرایند زبان آموزی در کودکان دبستانیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۹-۳
اهمیت هجا و ساختار آن به عنوان یک واحد زبانی در جریان فرایند تولید گفتاراعظم استاجی۲۰۰۹-۳
علت شناسی اختلال لکنت زبان رشدی با تاکید بر مسائل زبانینادر جهانگیری۲۰۰۹-۳
بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحویمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۹-۶
برچسب زنی نقش معنایی جملات فارسی با رویکرد یادگیری مبتنی بر حافظهاعظم استاجی۲۰۰۹-۸
بررسی سبکی رمان چراغ ها را من خاموش می کنم با رویکرد فرانقش میان فردی نظریه نقش گراییمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۹-۹
بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۹-۹
بررسی ممیزهای عدد در زبان فارسیاعظم استاجی۲۰۰۹-۱۰
بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامد های آنشهلا شریفی۲۰۰۹-۱۱
بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده شناختیشهلا شریفی۲۰۰۹-۱۲
شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشـریات دوره مشـروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معناییمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۰۹-۱۲
بررسی جنبه های شفاف سازی در برخی از ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان بر مبنای بافتی متناظرمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۰-۱
کره معنایی رویکردی جدید به نظریه شبکه های معناییمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۰-۱
بررسی مقایسه ای میزان عدم تحقق قواعدد اصل مشارکت گرایس در یک نمایشنامه فارسی و یک نمایشنامه انگلیسیشهلا شریفی۲۰۱۰-۲
بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشورشهلا شریفی۲۰۱۰-۳
تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسینادر جهانگیری۲۰۱۰-۳
نمود زبانی تمایلات فمنیستی در رمان خوشه های خشمشهلا شریفی۲۰۱۰-۵
بررسی کارکرد گروه نقشی زمان در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرامحمدرضا پهلوان نژاد,مهدی مشکوه الدینی۲۰۱۰-۷
بررسی تاثیر دو مولفه نحوی وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتیاعظم استاجی۲۰۱۰-۹
معرفی نظریه انگاره معنایی طنز و بررسی ایرادات آن بر مبنای داده های زبان فارسیشهلا شریفی۲۰۱۰-۹
بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان شناسی شناختیشهلا شریفی۲۰۱۰-۱۲
ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره خانگیعلی ایزانلو,شهلا شریفی۲۰۱۱-۱
بررسی میزان تأثیر بسامد بر طول واژهشهلا شریفی۲۰۱۱-۱
مقایسه پاسخ زنان و کودکان ایرانی به تعریف و تمجیداعظم استاجی۲۰۱۱-۱
تحلیل آکوستیکی همخوان انسدادی چاکنایی و بررسی امکان وجود دو واکه پیاپی در دو هجای متوالی در گفتار سریع و پیوسته در زبان فارسیاعظم استاجی۲۰۱۱-۲
تحلیل متن شناسی زیارتنامه امام رضا ع بر پایه نظریه کنش گفتارمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۱-۲
چگونگی نمود رابطه قدرت در قالب شیوه بیان در برخی از نامه های مولاناشهلا شریفی۲۰۱۱-۲
بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه که در فارسی امروزاعظم استاجی۲۰۱۱-۳
بررسی عرفان و معنا در حکایت امیر و خفته از مثنوی معنویشهلا شریفی۲۰۱۱-۳
بررسی انگیختگی معنایی در زبان فارسی نوشتاری دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال(دویست سال پیش و مقطع کنونی)شهلا شریفی۲۰۱۱-۴
بررسی حوزه های معنایی واژگان زبان فارسی و ارایه معیارهای جدید درتعیین حوزه های معناییمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۱-۸
معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه معناییمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۱-۸
بررسی صوری و معنایی نشانه های بازخوردی در زبان فارسیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۱-۹
شیوه ای نادر در خوانش زمان: مفاهیم نیم روز و نیمه شب، به عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشاره خانگیعلی ایزانلو,شهلا شریفی۲۰۱۱-۹
بررسی انگیختگی واژگانی در واژه های مرکب زبان فارسی در دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال(دویست سال پیش و مقطع کنونی)شهلا شریفی۲۰۱۱-۱۲
بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۱-۱۲
بررسی مقایسه ای نشانه های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسیشهلا شریفی۲۰۱۲-۲
بررسی و توصیف چگونگی کاربرد و ادراک صورتهای اشاری در نابینایان فارسی زباناعظم استاجی۲۰۱۲-۲
بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادیرضا زمردیان,اعظم استاجی,مهدی مشکوه الدینی۲۰۱۲-۳
بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست های ضمیری در گویش کاخکیشهلا شریفی۲۰۱۲-۳
بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی_ پژوهشی فارسیاعظم استاجی۲۰۱۲-۳
بررسی و مقایسه عوامل دخیل در معناداری و کارکرد پاره گفتارهای واکنشی در گفت و گوهای فارسیشهلا شریفی,محمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۲-۴
رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمهشهلا شریفی۲۰۱۲-۶
مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست سالهشهلا شریفی۲۰۱۲-۷
بررسی ساخت آوایی گویش علیمیرزایی سرخسمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۲-۹
جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایه ی نظریه ی دستورِ نقش و ارجاعمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۲-۹
مقایسه و بررسی واژه های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگیشهلا شریفی۲۰۱۲-۹
دوزبانگی: نگاهی به آموزش دوزبانه ها در ایرانمحمود الیاسی۲۰۱۲-۱۰
تقسیم بندی جدید انواع باهم آیی های واژگانی با در نظر گرفتن ویژگیهای فرامتنی درشکل گیری انواع با هم آییشهلا شریفی۲۰۱۲-۱۲
بلاغت مقابله ای و بررسی فراگفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عربمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۲-۱۲
قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسیشهلا شریفی۲۰۱۳-۱
استفاده از الگوی طیف نگاشتی واکه ها به عنوان کلیدی برای بازشناسی حقوقی سخنگوشهلا شریفی,محمدرضا پهلوان نژاد,مهدی مشکوه الدینی,اعظم استاجی۲۰۱۳-۳
بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحیمحمود الیاسی۲۰۱۳-۳
بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۳-۳
تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسیاعظم استاجی۲۰۱۳-۳
بررسی طرحواره های قدرتی در برخی ضرب المثل های زبان فارسیشهلا شریفی۲۰۱۳-۷
بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاورمحمود الیاسی,علی ایزانلو۲۰۱۳-۹
متون مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری وچگونگی ترجمه آنها- ارائه یک راهکارعلی علیزاده۲۰۱۳-۹
انگاره هندسه مشخصه های واجی در زبان فارسیاعظم استاجی۲۰۱۳-۱۰
بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه»شهلا شریفی۲۰۱۴-۱
معرفی روی کرد معیار در رده شناسی صرفی و نمود آن در برخی گویش ها و زبان های رایج در ایرانشهلا شریفی۲۰۱۴-۱
بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۴-۲
بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسهمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۴-۳
ویژگی های صرفی در گوش بندریمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۴-۳
اهداف استفاده از نمونه های مختلف زبان تمثیلی با رویکرد زبانشناسی شناختیلیلا عرفانیان قنسولی,شهلا شریفی,مهدی مشکوه الدینی۲۰۱۴-۴
بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژهنادر جهانگیری۲۰۱۴-۴
انواع ترمیم ها و جایگاه انها در توالی نوبت ها در گفت و گوهای روزمره زبان فارسیشهلا شریفی۲۰۱۴-۵
تأثیر مؤلفه های واژگانی بر میزان صراحت و پوشیدگویی در متون مطبوعاتیشهلا شریفی۲۰۱۴-۵
بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهدمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۴-۶
بکارگیری ساخت مجهول و وجه فعل در بند های متممیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۴-۶
بررسی رده شناختی مقوله قمر در ساخت رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسیشهلا شریفی۲۰۱۴-۸
تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسیشهلا شریفی۲۰۱۴-۸
بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدیاعظم استاجی,شهلا شریفی,محمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۴-۹
بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرامحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۴-۹
تبلور مفهوم زمان: بر اساس حرکات استعاری دستانمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۴-۹
بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گراییمحمود الیاسی۲۰۱۴-۱۰
بررسی ویژگیهای منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسیشهلا شریفی,محمود الیاسی۲۰۱۴-۱۱
تعیین مرجع ضمایر شخصی و انعکاسی در زبان فارسی وابسته به گفتمان یا ناوابسته به گفتمانمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۴-۱۱
شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمهعلی علیزاده۲۰۱۴-۱۲
تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعکشهلا شریفی۲۰۱۴-۱۲
نقش استراتژی ترجمه در جلوگیری از نفوذ زبانی و فرهنگی زبان مبدا فرادست در زبان مقصد فرو دست ( مطالعه موردی: رمانعلی علیزاده۲۰۱۴-۱۲
آموزش واژگان هم آوا - هم نویسه از طریق داستانمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۵-۱
بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمینادر جهانگیری۲۰۱۵-۳
مروری توصیفی - تحلیلی بر ترجمه های انگلیسی قرآن در شبه قارهعلی علیزاده۲۰۱۵-۳
میزان هماهنگی در تکرار برخی از واژگان و ترکیبات هم آیند قرآن و ترجمه آنهاعلی علیزاده۲۰۱۵-۶
بررسی ساختار گذرایی در خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقش گرامحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۵-۶
بررسی آغازگر نشاندار و بی‌نشان در کتب زبان انگلیسی مقطع متوسطه در ایران، براساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۵-۸
ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۵-۸
بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانیشهلا شریفی۲۰۱۵-۹
بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت هاشهلا شریفی۲۰۱۵-۹
به کارگیری بندهای موصولی فاعلی- فاعلی و فاعلی- مفعولی: مقایسه‌ی نوشتار فارسی‌آموزان عربی‌ زبانِ سطح میانی و پیشرفتهعلی علیزاده۲۰۱۵-۹
شناسایی مؤلف متون کهن ادبی با مراجعه به ساختارهای نحوی موجود در آن (مطالعه موردی: تذکره الاولیاء)علی علیزاده۲۰۱۵-۹
مقایسه واجی‌ ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیارمحمود الیاسی,اعظم استاجی۲۰۱۵-۹
نقش صورت نوشتاری ذهنی در تسهیل درک کلمات هم آوای ناهم نویسهشهلا شریفی۲۰۱۵-۹
بررسی نظام واژه بستی ضمیری در تاریخ زبان فارسی و علل تحول انشهلا شریفی۲۰۱۵-۱۰
شناسائی رابطه تقابل در گفتمان فارسی به کمک روش های یادگیری باسرپرستیاعظم استاجی۲۰۱۵-۱۰
بررسی بازنمایی یک‌سویه و جانبدارانه تحولات سوریه در منابع خبری غربمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۶-۱
حرکت های نحوی رو به پایین در زبان فارسی بر اساس کمینه گراییعلی علیزاده۲۰۱۶-۲
ساخت ارگتیو و فروپاشی آن در گویش کرمانجی خراسانعلی علیزاده۲۰۱۶-۴
بررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی برخی گونه‌های زبانی استان کرمان ( براساس الگوی گستره کاربرد مورداک)محمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۶-۶
چرخش سیاق و پیامدهای معنایی آن در مدیر مدرسه‌ی جلال آل احمدمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۶-۶
رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بیمحمدرضا پهلوان نژاد,شهلا شریفی۲۰۱۶-۶
بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسیاعظم استاجی۲۰۱۶-۸
مطالعه خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقیعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۱۶-۹
آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختیشهلا شریفی,محمود الیاسی۲۰۱۶-۱۰
بررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایه پذیراعلی ایزانلو۲۰۱۶-۱۰
بررسی و توصیف واژه بست های ضمیری در گویش بهبهانیشهلا شریفی,محمود الیاسی۲۰۱۶-۱۱
واژه بست های مفعولی و آرایش بنیادین واژگان در زبان فارسیعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۱۶-۱۱
فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زباناعظم استاجی۲۰۱۶-۱۲
معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمانشهلا شریفی,علی ایزانلو۲۰۱۶-۱۲
بررسی ساختار وجهی خطبه جهاد نهج البلاغه براساس فرانقش بینافردی نظریه نقش گرامحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۷-۳
تأثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۷-۳
ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانانعلی علیزاده۲۰۱۷-۳
مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبانعلی علیزاده۲۰۱۷-۳
ارزیابی رفتارهای پیرازبانی در افراد مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک شدید و همتایان سالمشهلا شریفی۲۰۱۷-۴
توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسونشهلا شریفی۲۰۱۷-۵
تاثیر درمان شنیداری-کلامی مبتنی بر موسیقی و بازی برمهارت های زبانی کودکان کم شنواشهلا شریفی۲۰۱۷-۷
معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانیاعظم استاجی۲۰۱۷-۷
بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایراناعظم استاجی۲۰۱۷-۹
مقایسه پدیده مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دخترانشهلا شریفی,علی ایزانلو۲۰۱۷-۹
نگاهی دیگر به دیگر: رویکردی شناختیمحمدرضا پهلوان نژاد,علی ایزانلو۲۰۱۷-۹
بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنهامحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۷-۱۰
بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزاناعظم استاجی۲۰۱۷-۱۱
درس‌نامه‌آموزش حروف‌اضافه با رویکرد معنی شناسی‌شناختی برای آموزش به غیر فارسی زبانان (مطالعه‌ موردی: حرف‌اضافه‌ «از»علی علیزاده۲۰۱۷-۱۱
بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردماعظم استاجی,علی علیزاده۲۰۱۷-۱۲
تحلیل گفتمان موضوعی: تلفیقی از رویکرد گفتمانی-تاریخی و تفسیر موضوعی قرآن کریمعلی علیزاده۲۰۱۷-۱۲
فضای مجازی و زبان فارسی: غیر معیار های نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرامعلی علیزاده۲۰۱۸-۲
انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نانعلی ایزانلو,اعظم استاجی۲۰۱۸-۳
بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسانشهلا شریفی۲۰۱۸-۳
معرفی اجمالی زبان‌شناسی حقوقی اجتماعی و کاربردهای آناعظم استاجی۲۰۱۸-۳
حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسیشهلا شریفی۲۰۱۸-۴
آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرامعلی علیزاده۲۰۱۸-۷
تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90اعظم استاجی۲۰۱۸-۷
بررسی استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدساعظم استاجی,شهلا شریفی۲۰۱۸-۸
بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمیشهلا شریفی,علی ایزانلو۲۰۱۸-۸
بررسی پدیده دستورنویسی برای زبان‏‌های خارجی در ایرانمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۸-۹
بررسی نشانه تاکید در گویش های فارسی خراسانشهلا شریفی۲۰۱۸-۹
تحلیل گفتمان پلیس-متهم در حوزۀ زبان شناسی اجتماعی حقوقیاعظم استاجی۲۰۱۸-۹
بررسی ضمایر واژه بستی در برخی گویش های فارسی خراسان های رضوی و جنوبیشهلا شریفی۲۰۱۸-۱۰
مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختیمحمدرضا پهلوان نژاد,علی ایزانلو۲۰۱۸-۱۰
بررسی ارزیابی و تعامل اجتماعی در نحوه شفاهی سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنثشهلا شریفی,علی ایزانلو۲۰۱۸-۱۲
مقایسه قدرت دو شخصیت محوری در رمان اتش بدون دود( با استفاده از نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ فرکلاف و مدل مایکل شورتشهلا شریفی۲۰۱۸-۱۲
نقش ویژگی‌های رده‌شناختی ساخت موصولی در تعیین ترتیب سازه‌ای فارسیعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشیعلی علیزاده۲۰۱۹-۱
بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانسشهلا شریفی,علی علیزاده۲۰۱۹-۲
شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژیاعظم استاجی۲۰۱۹-۲
کارکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای به‌عنوان یک روش تحلیل متن در قالب «آگهی خدمات عمومی» در شبکه رادیویی سلامتمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۹-۲
Pragmatics and its Representation in the Translation of Film Dubbingشهلا شریفی۲۰۱۹-۳
کارکردهای « را» در برخی گویشهای فارسی خراسانشهلا شریفی۲۰۱۹-۳
بررسی چندمعنایی فعلهای «ایستادن» و «نشستن» در تاریخ بلعمی -و مقایسۀآن با شواهدی از فارسی میانه و فارسی معاصر-شهلا شریفی۲۰۱۹-۴
بررسی کنش گفتار «دروغ» و رابطه آن با متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، منطقه جغرافیایی و مذهباعظم استاجی۲۰۱۹-۴
مولفۀ بینایی- فضایی حافظۀ رویدادی در بیماران مبتلا به ام. اس. فارسی زبانشهلا شریفی۲۰۱۹-۷
بررسی علل رمزگردانی و انواع آن در بین دبیران مرد و زن دوزبانه ترکی آذری- فارسی زبان در شهر ارومیهمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۱۹-۸
تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانیشهلا شریفی,علی علیزاده۲۰۱۹-۸
ابعاد معنایی کاربردهای «گوشت» در ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات زبان فارسیاعظم استاجی۲۰۱۹-۹
بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلافشهلا شریفی۲۰۱۹-۹
بررسی روابط معنایی واژگانی واژه های بسیط معاصر عربی در فارسیعلی ایزانلو۲۰۱۹-۹
بررسی زبانشناختی کنش گفتار دروغ در زبان فارسی و مقایسه ی آن با نظریه ی کلمن و کیاعظم استاجی۲۰۱۹-۹
تحلیل مبانی طنزپردازی در داستان‌های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریه طنز ایوان فوناژیاعظم استاجی۲۰۱۹-۹
راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه های زبانی ایرانیشهلا شریفی۲۰۱۹-۹
بررسی عملکرد حافظه شنوایی کلامی و یادگیری در زنان و مردان فارسی زبان با استفاده از آزمون یادگیری شنوایی کلامی ری (RAVLT)شهلا شریفی۲۰۱۹-۱۲
بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان گروه‌ آموزشی زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهدعلی علیزاده۲۰۱۹-۱۲
جنسیت‌زدگی و شناخت نسبتِ جنس دستوری با مقوله‌های فرهنگی در زبان‌های آلمانی و روسی از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگیشهلا شریفی۲۰۱۹-۱۲
مقایسۀ سه نوع تکلیف در روش تکلیف‌محور و تأثیر آن در آموزش دستور زبان فارسی به‌غیر فارسی‌زبانان (انشای کوتاه، بازنویسی متن و بررسی اختلاف تصاویر)علی علیزاده۲۰۱۹-۱۲
بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودکعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۲۰-۲
کارکرد ارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچک قرضی دوجزئی در گونه ترکی اسفیدانیعلی ایزانلو۲۰۲۰-۲
بررسی تأثیر قصه گویی بر زبان گفتاری کودکان دارای اتیسم(طیف خفیف تا متوسط)شهلا شریفی,اعظم استاجی۲۰۲۰-۵
بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درداعظم استاجی۲۰۲۰-۵
بررسی درک کنایه از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجیشهلا شریفی۲۰۲۰-۵
خودآرمان، خودباید، انگیزه‌ی یکپارچه و انگیزه های ابزاری در میان فارسی‌آموزان غیرایرانی: بررسی موردی زبان‌آموزان چینی و کره ایمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۲۰-۶
اسم‌‌صفت ها در زبان فارسی: رویکردی برون‌اسکلتیعلی علیزاده۲۰۲۰-۸
واژه‌بست‌های ضمیری در بَشاگَرْدیِ شمالی و جنوبی: تحلیلی رده‌شناختیشهلا شریفی۲۰۲۰-۹
بررسی ظرایف معناییِ نوع تعلیمی در بخشی از هفت‌پیکر بر پایۀ سبک‎ شناسی لایه‎ ایاعظم استاجی۲۰۲۰-۱۰
تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشیعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۲۰-۱۰
اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوممحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۲۰-۱۲
An experimental study on deictic verbs and the coding patterns of deixis in Ilami Kurdish: A comparative studyشهلا شریفی۲۰۲۱-۱
معرفی شیوه های تحلیل یادداشتهای خودکشی و بررسی موردی چندنمونه یادداشت کوتاه فارسیاعظم استاجی۲۰۲۱-۱
معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معناییعلی علیزاده۲۰۲۱-۱
تحلیل گفتمان موضوعی نهج البلاغه در باب معرفت شناسی عدالتعلی علیزاده۲۰۲۱-۲
خلق شخصیت نوظهور در متن زبانی با کمک آمیختگی مفهومیمحمدرضا پهلوان نژاد,شهلا شریفی۲۰۲۱-۲
مقایسة خروج بند موصولی در سفرنامه‌های زبان فارسیعلی علیزاده,اعظم استاجی۲۰۲۱-۲
مقایسه به کارگیری عبارات احتیاط آمیز در بیماران اسکیزوفرن و افراد سالمعلی ایزانلو۲۰۲۱-۳
جنبه‌هایی از دستور گفتمانی‌نقشی؛ شواهدی رده‌شناختی از زبان فارسیعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۲۱-۴
رده‌شناسی نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه در بَشاگَردیشهلا شریفی۲۰۲۱-۵
رد پای هویت واژگانی در شفاهی سازی روایت (مقایسه دو گروه سنی کودک و بزرگسال)شهلا شریفی,علی ایزانلو۲۰۲۱-۶
بررسی استدلال تحدی در چاچوب نظریه استدلال‌ورزیاعظم استاجی۲۰۲۱-۸
واژه بستهای ضمیری در بشاگردی شمالی و جنوبی: تحلیلی رده شناختیشهلا شریفی۲۰۲۱-۸
بررسی چگونگی توصیف بوها در متون نوشتاری زبان فارسیاعظم استاجی۲۰۲۱-۹
راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهدعلی علیزاده۲۰۲۱-۹
تاثیر سلسله‌مراتب رده‌شناختی شخص و شمار در تحول تاریخی ضمیرهای انعکاسی فارسی نوعلی علیزاده۲۰۲۱-۱۰
معناشناسی واژۀ أب در آیات 74 انعام و 78 حج با رویکرد ریشه‌شناسی در زبان‌های سامیشهلا شریفی۲۰۲۱-۱۰
تحلیل استعاره های مفهومی در سوره یوسفشهلا شریفی۲۰۲۱-۱۱
تحلیل مفهومی واژۀ نور در قرآن بر پایۀ الگوهای شناختی استعارۀ مفهومی و استعارۀ زنیری دونگاشتیعلی ایزانلو۲۰۲۱-۱۱
بررسی ارتباط نمودهای مزاج با ویژگی های گفتار: یک پژوهش کیفی میان رشته ایشهلا شریفی۲۰۲۱-۱۲
بررسی علت تنوع ساختواژی در صفات فاعلی زبان فارسیشهلا شریفی۲۰۲۱-۱۲
آمیزه های استعاری و استعاره های زنجیریعلی ایزانلو۲۰۲۲-۱
بررسی معنایی افعال وهی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده شناسیشهلا شریفی۲۰۲۲-۱
بررسی معنایی افعال وجهی گیلکی(گونه سیاهکلی)شهلا شریفی۲۰۲۲-۲
تحلیل استعاری احساس حسد در روایات معصومین علیهم السلامعلی ایزانلو۲۰۲۲-۲
ارتباط شاخص های زبانشناسی در اقلیم های گرم و سرد با مفاهیم مرتبط در طب سنتی ایرانی: یک تئوری میان رشتهایشهلا شریفی۲۰۲۲-۳
بررسی ظرایف معنایی در هفت‌پیکر بر پایه‌ی تحلیل لایه‌ی نحویاعظم استاجی۲۰۲۲-۳
بررسی مبتداسازی ضمیرگذار ساخت ملکی و مفعول متممی زبان فارسی برپایۀ دستور گفتمانی‌نقشیعلی علیزاده۲۰۲۲-۳
تحلیل مقابله ای محتوای دو مجموعه آموزشی آزفا بر پایه طبقه بندی اصلاح شده بلوم در حیطه شناختی (پژوهشی)محمدرضا پهلوان نژاد,علی علیزاده۲۰۲۲-۴
ترتیب سازه ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانیعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۲۲-۴
کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در آموزش حروف ‌اضافه؛ مطالعۀ موردی حرف ‌اضافۀ «به» در زبان فارسیعلی علیزاده۲۰۲۲-۴
بررسی شناختی تفاوت نگاه ابزاری به زن در وامع دارای زبان‌های خواهر از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی؛ مطالعۀ موردیِ فرانسه و ایتالیاعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۲۲-۶
بررسی شناختی نگاه ابزاری به زن در جوامع زبانی روسی و یونانیعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۲۲-۶
تحلیلی بوم‌گرایانه بر واژگانی‎شدن مفاهیم حوزۀ حیوانات اهلی در زبان کردی کرمانیشهلا شریفی۲۰۲۲-۶
معادله الگوهای بومی‌سازی وای نام‌های کوچک قرضی تک‌زئی در گونه ترکی اسفیدانی و فارسی معیارعلی ایزانلو۲۰۲۲-۶
ووه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکراعظم استاجی۲۰۲۲-۶
بررسی مقایسه ی مفهوم سازیها و رمزگذاریهای زبانی حس بویایی در زبانهای فارسی و روسی امروز از منظر زبانشناسی فرهنگی - شناختیشهلا شریفی۲۰۲۲-۷
مبتداسازی ضمیرگذار موضوع (مفعول مستقیم) در زبان فارسی؛ مطالعه‌ای براساس نظریۀ بهینگیعلی علیزاده۲۰۲۲-۷
تحلیلِ محتوای زبانیِ مضامینِ یادداشت های خودکشی (مطالعه موردی 30نمونه درشهرمشهد)اعظم استاجی۲۰۲۲-۸
دلایل خروج بند موصولی در متون تاریخی: مطالعه موردی سفرنامه ناصرخسروعلی علیزاده,اعظم استاجی۲۰۲۲-۱۰
ریشه‌یابی خطاهای فارسی‌آموزان عرب‌زبان در استفاده از حروف اضافه زبان فارسیعلی علیزاده۲۰۲۲-۱۱
تحلیل گفتمان انتقادی فیلم سوته دلان از منظر رویکرد ون لیوونمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۲۲-۱۲
نقد کنایه های قاموسی و زبانی و ابداعی در صد سال شعر محاوره ای فارسی (1300 تا 1400 شمسی)علی علیزاده۲۰۲۳-۱
همبستگی تابوهای نسی در فیلم‌های کمدی ایرانی و فروش گیشهعلی ایزانلو,شهلا شریفی۲۰۲۳-۱
بررسی و تحلیل چگونگی بازنمایی مقولۀ هویت در مجموعه کتاب‌های آموزش فارسی به فارسی؛ بر اساس نظریۀ ون‌لیوون (2008)علی علیزاده۲۰۲۳-۲
تحلیل محتوا و مقایسه مجموعه کتاب های آموزش نوین زبان فارسی و مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی با استفاده از بازبینه اعتبارسنجیشهلا شریفی۲۰۲۳-۳
نگاشت معنایی فعلهای وجهی در فارسی میانۀ زردشتی از دیدگاه رده شناسیشهلا شریفی۲۰۲۳-۳
تحلیل انتقادی گفتمان دینی-سیاسی بخش تاریخی شاهنامه فردوسیعلی علیزاده۲۰۲۳-۴
روابط بینامتنی داستان گنبد سیاه با قرآن بر پایهی تحلیل لایهی واژگانیاعظم استاجی۲۰۲۳-۶
دلایل نقشی خروج جمله‌واره موصولی و ارتباط آن با عوامل سبکی در متون رواییعلی علیزاده,اعظم استاجی۲۰۲۳-۷
رابطۀ بسامد و توزیع صفات حسی با سلسله‌مرتبۀ متوسط قدرت درکی در برخی داستانهای کوتاه رئال و سوررئال فارسی معاصرشهلا شریفی۲۰۲۳-۷
تحلیل گفتمان ون‌دایکی هویت زنان در چهار رمان منتخب فارسی سووشون، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، سال بلوا، شوهر آهو خانم)علی علیزاده۲۰۲۳-۸
بررسی شخصیت‌های داستان laquo;سووشونraquo; براساس نظریه سبک‌شناسی روایت سیمپسون و دستور نقش‌گرای هلیدیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۲۳-۹
تبیین مبتداسازی غیرضمیرگذار فارسی بر پایه دستور گفتمانی نقشیعلی علیزاده۲۰۲۳-۹
بررسی حروف اضافه مکانی زبان فارسی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی (مطالعه موردی «بین»)محمدرضا پهلوان نژاد۲۰۲۳-۱۰
بررسی تثیر آگاهی واجی بر عملکرد ریاضی دانش آموزاناعظم استاجی۲۰۲۳-۱۱
بررسی تفاوت میان‌فرهنگی قرآن و زبان عربی پیرامون نگاه ابزاری به زنعلی علیزاده,شهلا شریفی۲۰۲۳-۱۲
مبتداسازیِ ضمیرگذارِ ساخت ملکی در زبان فارسی بر اساس نظریۀ بهینگیعلی علیزاده۲۰۲۳-۱۲
مشخصه پیچیدگی در گفتمان تربه نزدیک به مرگعلی ایزانلو,اعظم استاجی۲۰۲۳-۱۲
نگاهی نو به اسم‌مرکب فعلی در زبان فارسی: رویکردی برون‌اسکلتیعلی علیزاده۲۰۲۴-۱
بررسی خطاهای زبانی یک دانش‌آموز پایۀ سوم ابتدایی دارای سندرم داون براساس مفاهیم زبان‌شناسی شناختی: مطالعۀ موردیمحمدرضا پهلوان نژاد۲۰۲۴-۳
بررسی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک «نگار» در زبان فارسی: رویکردی شناختیعلی علیزاده۲۰۲۴-۳
نقش مشخصه های معنایی فعل و عنصر کنش پذیر، در فراگیری ساخت مجهول در گفتار کودکان فارسی‌زبانعلی علیزاده۲۰۲۴-۷