نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
خادم ازغدی هائیدهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۴
رزاقی ایرجکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۵
غفاری توران رجبکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۵
رحیمی دوین خلیلکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۵
الیاسی محمودکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۵
طهوریان جوادکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۶
معتمدالشریعتی سیدجوادکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۶
مهدیزاده جمیلهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۶
حیدرپور محمدمهدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۶
رمضان زاده لک محمودکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۶
حسینی ابریشمی سیدمحمدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۶
امیری ازیتاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۶
روح بخش طیرانی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۶
گمنامی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۶
بهارلو احمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۷
لیلازمهرابادی سعیدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۷
علیزاده علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۷
ویسی الخاصکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۷
اسدی کرکانی هرمزکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۷
ارام یوسفکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۷
مدرسی قوامی گلنازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۸
باقری حمیدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۸
محسنی علی اکبرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۸
رزمجو قادرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۸
آخشینی علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۸
سقلاطون عباسعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۸
ملک زاده گنابادی محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۸
بدخشان ابراهیمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۸
خلیفه لو سیدفریدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۹
جمشیدزهی خانکی قادربخشکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۹
اهنگر عباسعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۹
سرسرابی شراره ساداتکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۹
پورولی داودی علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۹
شوشتری زاده فروغکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۹
نقوی حسینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۹
ملک زاده سیمینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۰
پرتوی زیباکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۰
قرشی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۰
یوسفی کاظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۰
فکری سعیدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۰
محمدپورکاریزکی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۰
خزاعی نژاد ماه رخکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۱
شریعتی پور ذبیح الهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۱
بهره مندیک نظر عباسعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۱
ملائی قاسمی مسعودکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۱
تقی پور حسینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۱
سکاکی مجتبیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۱
توکلی علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۱
فولادی علی رضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۱
حیدریان هدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۱
کدخدایان میتراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۲
سروش نرگسکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۲
نوشین فر ویداکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۲
دین محمدی محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۲
عظیمی اکبریه محسنکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۲
حیدری حبیبکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۲
امیری نژاد مسعودکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۲
اویسی پور محسنکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۲
قاضی زاده خلیلکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۲
رادمرد رقیهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۳
مشتاقی سهیلاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۳
شایان فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۳
روحانی رهبر الهامکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۳
استاجی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۴
نورشمس محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۴
شریفی شهلاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۴
عبدی حامدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۴
عسگرزاده طرقبه رجبعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۴
رضازاده هشجین پرویزکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
خراسانی نیا فرزانهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
سیدی نوقابی سیداحمدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
بقائی نسرینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
افتخارزاده افسانهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
مدنی راشینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
عطاری محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
فرخی برفه محمدحسنکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
حسین پوردهنوی عباسکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
یوسفی دیناکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
غفاری معصومهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
صالحی علیرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
میردهقان فراشاه مهین نازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
اسدی مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۵
کاظمی رحمتکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
فقیری غلام محمدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
هاشمی بیناباج سیمینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
حسن زاده توکلی فرزانهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
دهقان زاده محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
پهلوان نژاد محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
اسحاقی الیاسکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
عشقی خراسانی وحیدهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
نقدی زاده روشن عظیمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
ترقی اوغاز حسنعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
تولایی الهامکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
مقداری صدیقه ساداتکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۶
رحیم مرزجی حسینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
خروشی امیرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
محرم مژگانکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
ابراهیم پورطاهر اصغرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
مجد فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
پهم لی غایب نظرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
مشکی اصل مجیدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
پناه پور یکتاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
سلیمانی مقدم علی رضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
شعبانی محمدباقرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۷
استاجی اعظمدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۷۷
شریفی شهلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۷۷
برجسته دلفروز بهروزکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۸
سلیمانی محسنکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۸
صادقی علیرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۸
عمادی نظامکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۸
آژند مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۸
پیمان شهرامکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۸
خامه سیفی خدیجهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۸
دلبری حسینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۸
بیدکی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۹
راغبی محمدحسینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۹
زکی پورلوخی شهربانوکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۷۹
افتخارزاده افسانهدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۷۹
پهلوان نژاد محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۷۹
میردهقان فراشاه مهین نازدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۷۹
اکوان رشخواری پیامکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۰
خواجوی علی رضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۰
صولتی اکبرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۰
قندهاری سودابهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۰
جعفری حواکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۰
روحی بایگی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۰
فاروقی هندوالان جلیل الهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۰
کمالی نعمت الهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۰
بهمدی مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۱
رجب پورلاجی عبدالحکیمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۱
زنگنه حسینعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۱
شفیعی نرجسکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۱
غضنفری علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۱
فیض آبادی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۱
فکری سعیددکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۲
فقیری غلام محمددکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۲
برادران مقدم منظرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۲
فاروقی هندوالان جلیل الهدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۲
ایزانلو علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۲
قادری نژاد بهارهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۲
امینیان علی رضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۲
مظاهری زاده هاشمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۲
قاضی زاده خلیلدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۲
وحیدی فرخندهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۳
باسره علیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۳
فاطمی پویا مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۳
محمدیان ا میرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۳
مولوی وردنجانی آرزوکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۳
آخوندی عبدالحمیدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۳
امینی ا بوا لقاسمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۳
نامورفرگی مجتبیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۴
اشک زران فرشتهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۴
مشهدی مقدم راضیه بیگمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۴
قانون سیدمحمدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۴
نوربخش بیدختی سهیلاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۴
مجد یحییکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۴
نجفی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۴
علی پور سانازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۴
اکبیا لعیاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۴
اصطهباناتی لیداکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۴
حسینی معصوم سید محمددکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۴
ایزانلو علیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۴
فلاحی محمدهادیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۴
سر سرابی شراره ساداتدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۴
قلعه مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۵
کرامتی یزدی سریراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۵
حامدی شیروان زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۵
افشین فهیمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۵
هاشم زاده سیدمحمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۵
شهرکی امیرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۵
فضائلی سیده مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۵
نادرنژاد گرانازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۵
کریمی فیض ابادی راحلهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۵
نخعی سمیهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۵
فرخ زاد زینبکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۵
نخعی علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۵
قنبرزاده تکتم کارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۵
مقداری صدیقه ساداتدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۴
فیروزیان پور اصفهانی آیداکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۵
مهرافشار اسماعیلکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
ضیائی قوچان عتیق الهامکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
خزاعی آزیتاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
کیان پور شرمینهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
عرفانیان قونسولی لیلاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
مهدی زاده لنگ عباسکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
شمایلی مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
سیف هاشمی فرزانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۶
رسول پورحسنلوئی حسینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
محمدعلی نژاد بتولکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
زارعی مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۶
سزاوار علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۶
منفرد نرجسکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۶
سعدی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
صبوحی خامنه’ لیلاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
شهری برآبادی بهمنکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۶
اخلاقی باقوجری الهامکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۶
کوکبی سیوکی بهنازکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۶
مولوی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۶
نوربخش بیدختی سهیلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۶
نامورفرگی مجتبیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۶
محمدیان امیردکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۶
قنبری بگلر جوادکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۷
مهربان مارالکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۷
میامئی نوناکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
پیرایش سیده سارهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
صفرنیاشهری آزادهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
فیروزیان پوراصفهانی آیلینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
عباس نژاد حمیدهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
کرامتی حواکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
عتباتی مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
صدری آیداکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
ناصری مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
نقی زاده نرجسکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
حیدری پور محمدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
پردل فدافن مجتبیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
نجاتیان بستانی حسینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
احمدی راضیهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۷
شرفی زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۷
ریاسی میناکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۷
ظاهری بیرگانی نسرینکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۷
عطری مهساکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
سوادی مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۷
حسینی زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
خلیل خانه مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
نخاولی فاختهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۷
عرفانیان قونسولی لیلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۸
خزاعی آزیتادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۸
علی پور سانازدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۸
مشتاق پور مرضیهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۸
زارع احمدآباد اعظمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۸
رحیمی فرنازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
حسنی هانیهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۸
ابراهیمی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
رامبدراد نسیمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
دریق گفتار سمانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۸
اعلم حکاکان آسیهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
نوری حسینی گلساکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۸
شریعت پناه شادابکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
جلیلی پروانه منیره ساداتکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
هدایت مفیدی مسیحه الساداتکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۸
خدائی مقدم معصومهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
فاتحیان طیبهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
دوگانی شادیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
پیرگزی هادیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
ظفریان مقدم احسانکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
بهمدی مقدس بهدادکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
شریفی روشناوند علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۸
قاسمی خیبری زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
آزادمنش مهنازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
فخر فرنازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
فیروزیان پوراصفهانی آیدادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۸
مختاری جغتای سارهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۸
نجفی آزادهدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۸۸
غنی فرزانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۸
فلاحتی سپهرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
فراگردی عصمتکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
سنجابی نگینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
اربابی ساراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
عباسیان فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
اعتباری شکارسرائی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
محمداسماعیل زاده سحرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
معتمدی راد فرزانهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
شریعتی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
طباطبائی بحرآباد عزتکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
کریمی پور امیرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
برابری حمیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
دین محمدی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
دامرودی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
بهاری زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
علم زاده ماهرخکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
ربیعی وزیری حمیدهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
اسلامی مریم ساداتکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
اخلاقی ابوالفضلکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
عظیمی نیا آزادهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۸۹
عطائی بهارهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۸۹
حیدران افسری سمانهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
سرپرست رضوانکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
شریعتی زینبکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
واعظی مقدم فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۰
آماره ربابهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
تهرانی فر عطیهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
ضربی پروینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
فتحی مارالکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۰
طیرانی مریم ساداتکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
فضلعلی مرواریدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
جلالیان ساراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
مومن مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
اکبرپور حامدکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۰
نداف ازغندی احسانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۰
حق شناس محمدعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
عزیزی محمودآباد زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۰
یزدان پناه هادیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
بابک علیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۰
اخلاقی باقوجری الهامدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۰
حامدی شیروان زهرادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۰
جامی خراسانی نسترنکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
مالکی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
حسن زاده امین سیدمعینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
نخاولی فاختهدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۰
فضائلی سیده مریمدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۰
کرامتی یزدی سریرادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۰
حسینی نداکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۰
طبیعی مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۰
یزدانی ساراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۰
شفیعی جعفرآبادی محمدناصرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۳
قاسمی آزادهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
معین درباری مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
حسن زاده جوهری فری نازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
طاهرزاده میتراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
عسکری بیابانی بهارهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۱
مقدم الهامکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۱
محامدی عطیهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
پیروزفر مانداناکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۱
نصیب ضرّابی فهیمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
نعمتی مسیح الهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
عباس زاده محمدکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۱
صادقی مصطفیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
امینی حیدرعلیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
نصیری سیدمهدیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۱
عبداللهی نژاد علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
بخشی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
سعادت پور فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
اکبری زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۱
ابراهیمی مؤخر معصومهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۱
حسینی زهراساداتدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
حیدری پور محمددکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
شاه علی ابوالفضلدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
صبری مژگاندکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
طیرانی نیک نژاد حمیددکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
کامکارمقدم حمیدهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
میری ملیحهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
نورائی نیا ریحانهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
حسن زاده توکلی فرزانهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
جولانی طاهرهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
حبیبی مژگاندکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
عرب زوزنی محمد علیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۱
علوی سیده هدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
قبادی راد زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
بادام دری زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
توکلی سعدآباد لیلیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۲
ظهوری بتولکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
کاظمی مطلق فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۲
جهانتاب الهامکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۲
کرامتی فومنی سانازکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۲
میرشاهی لیداکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۲
بشری ترشیزی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
اقبالی فرزقی النازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
ناجی حسین دوست عباسکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
حیدری محمدکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۲
حیدریان مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
فرخنده کلات علیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۲
صدرایی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
رضائی ترحمی کتایونکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۲
مزینانی ابوالفضلدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۲
مولائی کوه بنانی حامددکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۲
نویدی باغی سکینهدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۲
عبدلی بهمندکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۲
حبیبی درح منیرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۲
ابراهیمی شیمادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۲
هدایت مفیدی مسیحه الساداتدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۲
خالقی زاده شرارهدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۲
وحیدی فردوسی طاهرهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۲
الموسوی وئام عدنان موسیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۳
مهراذر مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۳
امینیان شهرزادکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۳
دری مقدم نیلوفرکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۳
بارانی ریحانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۳
آزموده مهساکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۳
معراجی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۳
عبدالخالق زاده شعرباف بی بی سمیّهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۳
قائمی پور نفیسهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۳
عیسایی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۳
سوداگر فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۳
پوراکبر قاسمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۳
توکلی حسنکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۳
پیوندی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۳
جوشنی علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۳
عصاری رودی عبدالمجیدکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۳
علی زاده معمار زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۳
حبیبی هانیهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۳
دوگانی شادیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۴
خدایی مقدم معصومهدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۴
اعتباری شکارسرائی زهرادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۴
معین درباری مریمدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۴
میرعرب مهاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۴
نظریان کاسب لیلاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۴
حسینی فراش لیلاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۴
غلامی افشانکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۴
خاتمی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۴
سرافرازیزدی سعیدهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۴
کریم پور عبدالجلیلکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۴
یزدانی سارادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۴
سبحانی گرگری اکرمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۴
حسینی هدیه الساداتکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۵
بازخانهء پرواکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۵
معتمد کیا مژگانکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۵
قربانی مریمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۵
مظلوم مقدم سعیدهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۵
امیدخدا وجیههکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۵
رجبیان اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۵
میزبان الهامکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۵
طاقتی سعیدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۵
براهویی زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۵
جمال خو اشرفکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۵
ذاکری سیس فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۵
عبداللهی نژاد علیدکتری (Ph.D)بین‌الملل زبانشناسی۱۳۹۶
طاهری محسندکتری (Ph.D)نوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۶
تابش فر لیلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۶
بیگلری فرد نیلوفرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۶
ابراهیمی مرضیهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۶
غنیمتی طاهرهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۶
شایانفر تاراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۶
میری منش سیده مرضیهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۶
افجسته نیرهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۶
کارگر سمانهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۶
عبدی ناوخی سمانهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۶
ذاکری جزه حمیدهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۶
شفیعیان سیناکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۶
اکبرپور حامددکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۶
پسران افشاریان صابرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
خلیلی بهارهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
فرید فرنوشکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
کریمی هماکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
جعفری فشارکی سمانهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
سمائی زهراکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
امینی سیماکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
موثقی ثمینکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
صفدری مهلاساداتکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
سعادتی زوارم نعیمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
زجاجی بهنازکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
مجتهدی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
خرم پژوه سیده زینبکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
وحدانی محمدامینکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
ظریف فرهادکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
حیدری ثانی سیدحمیدکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
علائی بابککارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
عمارلو الههکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
یلمه عبدالقدیرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
روکی رحیمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۷
مجیدنیا ثناکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
روحانی نقاب کیمیاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
مهدی زاده مهشادکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
حسن پوران زهراکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
جمشیدی هدیهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
حمیدی فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
تنهائی سیده فائزهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
شهریاری راد پویاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۸
رنجبر اسکندرکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
جویا کاظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
غفاری فاطمهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
مجیدی فرد فائزهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
الدهیماوی دعاء طاهر مطروددکتری (Ph.D)نوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۸
پتروا آناکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۸
بهزادپور بهنامکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۹
نمائی قاسم نیا مریمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۹
صولتی شیماکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۹
احمدی ریحانهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۹
مهدوی مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۹
باقری سجادکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۹
ضیائی قوچان عتیق الهامدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۰
یاسری هانیهکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۰
معین زاده احمدکارشناسیروزانه زبانشناسی۱۳۶۴
ضمیری محمدعلیکارشناسیروزانه زبانشناسی۱۳۶۴
رقیب دوست شهلاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۶۴