نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
جمال الدین فرانککامیابی گل عطیهدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۶
فولادین مرضیهعلیزاده علیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۶
حسنوا آمنهعلیزاده علیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۳۹۷
عبداحد نسترنشریفی شهلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۸
علیزاده معمار زهراکامیابی گل عطیهشریفی شهلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۸
غلامی سمیراشریفی شهلاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۸
مجیدی فرد احسانعلیزاده علیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۸
بهدانی هومناستاجی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۹
حاجی زاده فائزهشریفی شهلاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۳۹۹
عباس زاده فاطمهایزانلو علیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۹
فرخنده کلات علیشریفی شهلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۹
میزبان الهامعلیزاده علیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۹
وهاب مقدم داریوشاستاجی اعظمدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۳۹۹
ایزدی بیدانی اسمااستاجی اعظمدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۰
رئیسی چمازکتی مهرانعلیزاده علیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۰
سعیدی محمدرضاعلیزاده علیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۴۰۰
شهسواری جمیلهاستاجی اعظمعلیزاده علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۰
غفاریان تمیزی فائزهاستاجی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۰
مصدقیان گلستانی مریماستاجی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۰
نیکویی صفیهاستاجی اعظمشریفی شهلاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۰
همتی توماجپهلوان نژاد محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۰
پرنده فاروجی پورانپهلوان نژاد محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۰
کرمی عطیهشریفی شهلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۰
ایروانی محمدابادی امیرمسعودپهلوان نژاد محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۱
جمال ابادی مهدیاستاجی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۱
حافظی مطلق ناصرپهلوان نژاد محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۱
حسن پوران زهراپهلوان نژاد محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۱
زارعی مقدم ساجدهاستاجی اعظمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۴۰۱
سلمانی محمدحسینایزانلو علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۱
شهریاری راد پویااستاجی اعظمدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۱
شیرعلی محمدامین کامل جوادپهلوان نژاد محمدرضادکتری (Ph.D)نوبت دوم زبانشناسی۱۴۰۱
علمی سپیدهشریفی شهلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۱
غفاری کامیارپهلوان نژاد محمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۴۰۱
قربانی خضری کیاناایزانلو علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۱
مجاهدی رضائیان ستارهشریفی شهلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۱
میرافضلی کهنگی محبوبه ساداتکامیابی گل عطیهدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۱
پاکزاد سیدحسینعلیزاده علیکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۴۰۱
ژیان طبسی منیرهاستاجی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۱
کریمی فیض ابادی راحلهشریفی شهلاایزانلو علیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۱
احمدی ریحانهاستاجی اعظمدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۲
افتخاری فر صادقاستاجی اعظمدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۲
انصاریان الههپهلوان نژاد محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲
بابک اتوساایزانلو علیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۲
باقری سجادشریفی شهلادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۲
باقری محمدامینعلیزاده علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲
بهادران باغبادرانی سلمانپهلوان نژاد محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۲
رئیسی یکتائی شبنمعلیزاده علیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲
صارم بافنده مهدیکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲
طاهرپورخلیل اباد علیاستاجی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲
ظریف فرهادعلیزاده علیدکتری (Ph.D)نوبت دوم زبانشناسی۱۴۰۲
علی بخش رویااستاجی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲
علی زاده نوش افریناستاجی اعظمکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲
غفاریان سایلی علیپهلوان نژاد محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲
فرجام مجتبیاستاجی اعظمکارشناسی ارشدنوبت دوم زبانشناسی۱۴۰۲
قربانی زهراپهلوان نژاد محمدرضاکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲
ملکی راد نوشینپهلوان نژاد محمدرضادکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۲
میرحسینی عشرت ساداتایزانلو علیدکتری (Ph.D)روزانه زبانشناسی۱۴۰۲
کریم ابادی نرگسکارشناسی ارشدروزانه زبانشناسی۱۴۰۲